Pledge Registration

तपाईंले हस्ताक्षर गर्नु भए वापत् होण्डा नेपालले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेपाललाई सहयोगको रूपमा जम्मा गर्ने कुल रकममा रू.१०० थप गर्ने छ ।

कृपया तपाईको हस्ताक्षर बुझाउनका लागि निम्न विवरण भर्नुहोस्:

 

    Personal Details

    Select Your Bike

    An initiative of